OTHER

ILLUST / 2024
yui biyoushitsu

LOGO / 2024
miyovilla aroma

ILLUST / 2023
sacre coeur

FONT / 2023
mamita

LOGO / 2023
Orizuru Kitchen

WEB / 2023
tsuki no mori

ILLUST / 2023
tsuki no mori

LOGO / 2022
Comeconoco Botanique

LOGO / 2022
tsuki no mori

PHOTO / 2022
amber vacanase

PHOTO / 2022
mameya

WEB / 2022
mamita

LOGO / 2021
Haegum class Hyang

PIC for web / 2021
Haegum class Hyang

WEB / 2020
atelier nap

WEB / 2018
mamita

SIGN / 2017
mamita

WEB / 2015
atelier nap